• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Thái Văn Cơ SP

Thái Văn Cơ SP

Tài nữ cuối Đông Hán, bác học đa tài, tinh thông âm luật. Bị Hung Nô bắt giữ. 12 năm sau, Tào Tháo thống nhất phương bắc, dùng số tiền lớn chuộc Thái Văn Cơ về và gả cho Đổng Tự.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 61
  • Phòng thủ : 72
  • Mưu lược : 81
  • Công thành : 2
  • Tốc độ : 85

 

Chiến Pháp cơ bản:

 Ly Sầu: Nhóm đồng đội hồi 78,5% lính (theo mưu lược), đồng đội vào trạng thái chỉnh đốn, mỗi hồi 51,5% lính (Theo mưu lược), dùy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

 Bất Công: Trong chiến đấu không thể tấn công thường, bản thân 12,5% sát thương mưu công, mỗi lượt phát động 1 mưu công với 1 kẻ địch trong cự ly (Sát thương 41,5% theo mưu lược).