• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Lư Thực SP

Lư Thực SP

Danh thần Đông Hán, là thầy của Lưu Bị và Công Tôn Toản.

Khi phụng mệnh trấn áp Hoàng Cân, dùng 3 vạn tinh binh bao vây 15 vạn quân Trương Giác. Đổng Trác đoạt quyền, Lư Thực phục chức, khuyên Đổng Trác phế Trần Lưu Vương.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 81
  • Phòng thủ : 92
  • Mưu lược : 88
  • Công thành : 7
  • Tốc độ : 89

 

Chiến Pháp cơ bản:

Trung Lang: Sát thương gây ra giảm mạnh, sát thương Chiến Pháp Chủ động, truy kích phải chịu giảm 23% (Theo Phòng thủ), Viện Hộ phe bạn cản tấn công trong 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Bộ Vi Doanh: Sau khi bắt đầu chiến đấu, -4% sát thương, hiệu quả cộng dồn 1 lần, trước 3 lượt sau khi bị sát thương tấn công, bản thân Thủ +45, duy trì 1 lượt.