• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Đỗ Thị

Đỗ Thị

Mẹ của Tần Lãng. Lữ Bố mất, Quan Vũ từng đòi lại Đỗ Thị từ Tào Tháo, Tào Tháo không cho phép, sau Tào Tháo nạp y làm thiếp, xem Tần Lãng là con mình.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 32
  • Phòng thủ : 78
  • Mưu lược : 61
  • Công thành : 17
  • Tốc độ : 27

 

Chiến Pháp cơ bản:

Phiêu Linh: Tốn lính, mưu công nhóm địch (Sát thương 45%, theo mưu lược), tầm đánh của địch -1, duy trì 1 lượt

Chiến Pháp được tách:

Truy Sát: Từ lượt 4 trở đi, nhóm phe ta mỗi lượt có 35% tấn công thường 2 lần, duy trì 4 lượt.