• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Phục Thọ

Phục Thọ

Phục Hoàng Hậu, con gái Phục Hoàn. Sau do Phục Hoàn phản Tào Tháo thất bại mà bị liên lụy.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 76
  • Phòng thủ : 50
  • Mưu lược : 71
  • Công thành : 6
  • Tốc độ : 42

 

Chiến Pháp cơ bản:

Loạn Ly: Xóa hiệu quả bất lợi cho toàn phe ta, giúp tăng 13.5 tấn công (theo mưu lược), duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Phá Hồn: Tấn công một đơn vị địch (Sát thương 90%), có 50% khiến địch bị Nóng Giận, tấn công không phân biệt, duy trì 1 lượt.