• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Thập Thường Thị

Thập Thường Thị

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : --
  • Tấn công : 73
  • Phòng thủ : 74
  • Mưu lược : 82
  • Công thành : --
  • Tốc độ : 78

 

Chiến pháp cơ bản: Loạn Chính

Mỗi lượt khiến địch ngẫu nhiên nhận 10 hiệu quả bất lợi: Dao Động, Sợ Hãi, Hỏa Công, Yêu Thuật, Hỗn Loạn, Do Dự, Nóng Giận, Khiếp Chiến, Khiêu Khích, Bao Vây. Mỗi hiệu quả được xét riêng, trong đó sát thương gây ra của Dao Động, Sợ Hãi, Hỏa Công, Yêu Thuật bỏ qua lẩn tránh.

Chiến pháp tách được: Thừa Cơ

Chuẩn bị 1 lượt, nhóm địch bị hỗn loạn, duy trì 2 lượt.

Chiến pháp đề nghị:

Sát thương chính: Khốn Quân (Trình Phổ - 4 Sao, Trình Dục - 4 Sao).