• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Lưu Ngu

Lưu Ngu

Con của Lưu Cường. Được lòng bá tánh khi trấn thủ U Châu.
Bất hòa với Công Tôn Toản, sau bị bắt khi tiến công Công Tôn Toản và bị sát hại.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 66
  • Phòng thủ : 54
  • Mưu lược : 61
  • Công thành : 2
  • Tốc độ : 88

 

Chiến Pháp cơ bản:

Cấp Cứu: Một đồng đội hồi 54% lính (theo mưu lược).

Chiến Pháp được tách:

Cấp Cứu: Một đồng đội hồi 54% lính (theo mưu lược).

chiến Pháp đề nghị:

Sát thương chính: Lang Yên (Lý Thôi & Quách Tị - 3 Sao, Tưởng Tế - 3 Sao), Thu Long (Vương Lăng - 3 Sao), Chỉnh Đốn (Gia Cát Cẩn - 3 sao), Kiệt Trạch (Lưu Biểu - 3 Sao, Mã Tắc - 3 Sao), Bao Trát (Nam Hoa Tiên 3)