• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Lữ Bố

Lữ Bố

Dũng mãnh thiện chiến, từng đấu với Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ở Hổ Lao Quan, một mình chống chọi 6 tướng của Tào quân.

Thiếu mưu lược, thay đổi thất thường, hám lợi, sau cùng bại dưới liên quân Tào Tháo và Lưu Bị.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 99
  • Phòng thủ : 100
  • Mưu lược : 30
  • Công thành : 3
  • Tốc độ : 100

 

Chiến Pháp cơ bản:

Thần Tốc: Chuẩn bị 1 lượt, tấn công 1 đơn vị ( Sát thương 162.5%), địch giảm tốc, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Chiến Dũng: Lượt đầu bản thân tăng 15 tấn công, lượt 3 gây thêm 15% sát thương, duy trì đến hết trận.

Chiến pháp đề nghị:

Sát thương chính: Tiên Khu Công (Hạ Hầu Uyên - 5 Sao, Mã Siêu - 5 Sao, Đổng Trác - 5 Sao), Chiến Dũng (Lữ Bố - 5 Sao, Mã Vân Lộc - 5 Sao), Tiễn Lam (Trương Nhiệm - 4 Sao, Hạ Hầu Uyên - 4 Sao).