• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Chu Du

Chu Du

Danh tướng Tôn Ngô, khôi ngô tài giỏi. Có vai trò quan trọng trong trận Xích Bích, đánh bại quân Tào, giúp tạo nền móng trong việc chia ba thiên hạ.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 4
  • Tấn công : 70
  • Phòng thủ : 92
  • Mưu lược : 98
  • Công thành : 12
  • Tốc độ : 53

 

Chiến Pháp cơ bản:

 Cự Lưu: Chuẩn bị lượt 1, mưu công nhóm địch (Sát thương 75%, theo mưu lược), địch bị Khiếp Chiến, không thể tấn công thường, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

 Bất Công: Trong trận này, dùng bỏ qua tấn công thường đổi tăng 20% sát thương Mưu Công.

Chiến pháp đề nghị:

Sát Thương Chính: Ban Thưởng (Viên Thiệu - 5 Sao, Khương Duy - 5 Sao), Mưu Tập (Vương Mỹ Nhân - 4 Sao, Lỗ Túc - 4 Sao), Chìm Thất Quân (Bàng Thống - 4 Sao, Điền Phong - 4 Sao).

Khống Chế Địch: Thần Binh (Lưu Bị - 5 Sao, Hoàng Nguyệt Anh - 5 sao), Sở Ca (Lý Nho - 4 Sao, Trương Bảo - 4 Sao).