• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Nam Hoa Tiên

Nam Hoa Tiên

Là nhân vật thần bí đã tặng <Bình Thuật> cho Trương Giác.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 43
  • Phòng thủ : 46
  • Mưu lược : 88
  • Công thành : 17
  • Tốc độ : 24

 

Chiến Pháp cơ bản:

Bao Trát: Nhóm phe ta hồi 49% lính (theo mưu lược).

Chiến Pháp được tách:

Bao Trát: Nhóm phe ta hồi 49% lính (theo mưu lược).

Chiến pháp đề nghị:

Phá Thành: Hủy tường (Phan Chương - 3 Sao, Lưu Diệp - 2 Sao).