• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Lư Thực

Lư Thực

Danh thần Đông Hán, là thầy của Lưu Bị và Công Tôn Toản.

Khi phụng mệnh trấn áp Hoàng Cân, dùng 3 vạn tinh binh bao vây 15 vạn quân Trương Giác. Đổng Trác đoạt quyền, Lư Thực phục chức, khuyên Đổng Trác phế Trần Lưu Vương.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 81
  • Phòng thủ : 92
  • Mưu lược : 88
  • Công thành : 7
  • Tốc độ : 89

 

Chiến Pháp cơ bản:

Khuynh Thế: Bản thân giảm 30% tấn công, giảm 24.5% sát thương phải chịu ( theo mưu lược), chống đỡ sát thương thường cho toàn phe ta, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Bộ Vi Doanh: Lượt đầu bản thân tăng 17.5 phòng thủ, lượt 3 giảm 15% sát thương phải chịu, duy trì đến hết trận.

Chiến pháp đề nghị:

Hồi Máu (Hỗ Trợ): Bí kíp viện quân (Tào Duệ 3 sao), Trấn thủ (Lý Điển - 3 Sao).

Sát thương chính: Phục binh (Đổng Thừa - 3 Sao, Vương Liệt - 3 Sao), Lạc lôi (Tuân Du - 4 Sao, Quách Gia - 4 Sao), Tuyệt đạo (Mã Lương - 3 Sao).

Khống chế địch: Khiêu khích (Khổng Dung - 3 Sao).