• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Chu Tuấn

Chu Tuấn

Cùng Hoàng Phủ Tung trấn áp quân Hoàng Cân khắp nơi, có chiều chiến công nên được phong Xa Kỵ Tướng.

Lý Thôi, Quách Tị loạn chính, Chu Tuấn đau lòng trước sự suy bại của Hán Thất, về quê lâm bệnh qua đời.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 4.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 4
  • Tấn công : 89
  • Phòng thủ : 83
  • Mưu lược : 75
  • Công thành : 12
  • Tốc độ : 48

 

Chiến Pháp cơ bản:

Trấn Đông: Trong 2 lượt đầu tiên, nhóm phe ta mỗi lượt được hành động trước, nhóm địch bị Dao Động, mỗi lượt mất một lượng lính (Sát thương 60%).

Chiến Pháp được tách:

Trường Khu: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm phe ta mỗi lượt có 35% hành động trước, giúp tăng 11.5 phòng thủ (Theo mưu lược).

Chiến pháp đề nghị:

Hồi máu (Hỗ Trợ): Bí kíp viện quân (Tào Duệ 3 Sao), Phấn khởi (Lý Nghiêm - 3 Sao).

Phá Thành: Oanh kích (Chu Trị - 3 Sao).

Sát Thương Chính: Truy Sát (Nghiêm Thị - 4 Sao, Đỗ Thị - 4 Sao), Kế Viễn Công (Tiểu Kiều - 4 Sao, Hoàng Quyền - 4 Sao), Kế Phản Kích (Tôn Kiên - 4 Sao, Bộ Chất - 4 Sao, Đổng Tập - 4 Sao), Phương Trận (Triệu Vân - 4 Sao, Hàn Đương - 4 Sao), Tiên Khu (Lưu Phong – 3 Sao), Hạc Dực (Hàn Toại – 4 Sao), Phi Hồng (Lý túc - 3 Sao, Ngụy Tục - 3 Sao), Tề Xạ (Sa Ma Kha - 3 Sao, Tặc Vương - 3 Sao), Giả Đồ (Trương Hoành - 3 Sao), Tiễn Lam (Trương Nhiệm - 4 Sao, Hạ Hầu Uyên - 4 Sao), Hỏa Tiễn (Phùng Kỷ - 3 Sao, Trần Đăng & Trần Khuê - 3 Sao).

Tanker: Trường Khu (Chu Tuấn - 4 Sao, Cam Ninh - 4 Sao).