• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hà Thái Hậu

Hà Thái Hậu

Em gái Hà Tiến, mẹ của Lưu Biện.
Sau khi Linh Đế qua đời, vì giành ngôi cho Lưu Biện mà hạ độc mẹ của Hiến Đế, sau này hai mẹ con cùng bị Đổng Trác sát hại
.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 5.0
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 68
  • Phòng thủ : 67
  • Mưu lược : 81
  • Công thành : 10
  • Tốc độ : 53

 

Chiến Pháp cơ bản:

 Phù Mộng: Khi nhóm phe ta bị tấn công lần đầu sẽ Lẩn Tránh, miễn sát thương. Trong 4 lượt đầu, khi bị địch tấn công có 50% giảm 15% sát thương phải chịu (theo mưu lược).

Chiến Pháp được tách:

 Không Thành: Trong 2 lượt đầu tiên, bản thân bị tấn công có 40% vào Lẩn Tránh, miễn dịch sát thương.

Chiến pháp đề nghị:

Hồi Máu (Hỗ trợ): Bí Kíp Viện Quân (Tào Duệ 3 Sao), Cấp cứu (Lưu Ngu - 3 Sao, Tào Hưu - 2 Sao), Thu Long (Vương Lăng - 3 Sao), Chỉnh Đốn (Gia Cát Cẩn - 3 sao), Bao Trát (Nam Hoa Tiên 3), Trấn Thủ (Lý Điển - 3 Sao).

Phá Thành: Oanh Kích (Chu Trị - 3 Sao).

Sát Thương Chính: Truy Sát (Nghiêm Thị - 4 Sao, Đỗ Thị - 4 Sao), Hỏa Tiễn (Phùng Kỷ - 3 Sao, Trần Đăng & Trần Khuê - 3 Sao), Phá Đê (Trương Chiêu - 3 Sao), Tuyệt Đạo (Mã Lương - 3 Sao).

Khống Chế Địch: Đồng Lòng (Trương Hợp - 5 Sao, Tôn Kiên - 5 Sao), Bất Cập (Lăng Thống - 4 Sao, Tào Nhân - 4 Sao).

Tanker: Trường Khu (Chu Tuấn - 4 Sao, Cam Ninh - 4 Sao).