• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Tôn Kiên

Tôn Kiên

Cha của Tôn Sách và Tôn Quyền. Một trong những chư hầu chống Đổng Trác, khá nổi trội.
Sau này Đổng Trác dời đô đến Trường An, Tôn Kiên đóng đô Lạc Dương, phát hiện Ngọc Tỉ trong giếng, tin mình sẽ trở thành bá chủ thiên hạ, nhưng sau đó bị trúng tên qua đời.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 90
  • Phòng thủ : 82
  • Mưu lược : 62
  • Công thành : 6
  • Tốc độ : 92

 

Chiến Pháp cơ bản:

Tàng Ngọc: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 75%).

Chiến Pháp được tách:

Trảm Tướng: Tấn công thường xong sẽ tấn công lần nữa (Sát thương 200%).