• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Tào Tháo

Tào Tháo

Người sáng lập Tào Ngụy trong Tam Quốc. Văn võ song toàn, được gọi là gian hùng trong loạn thế.
Dùng danh nghĩa Thiên Tử nhà Hán chinh phạt bốn phương, thống nhất phương bắc, tạo dựng nền móng lập nên nhà Tào Ngụy.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 82
  • Phòng thủ : 88
  • Mưu lược : 85
  • Công thành : 2
  • Tốc độ : 93

 

Chiến Pháp cơ bản:

Hiến Đao: Chuẩn bị lượt 1, tấn công 1 đơn vị địch (Sát thương 137.5%), địch giảm tốc 14, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Bôn Tập: Tấn công 1 đơn vị địch (Sát thương 95%).