• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Trâu Thị

Trâu Thị

Là vợ của Trương Tế. Sau khi được Tào An Dân dẫn vào yết kiến Tào Tháo thì bị ép làm thiếp của Tào Tháo.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 1
  • Tấn công : 59
  • Phòng thủ : 79
  • Mưu lược : 55
  • Công thành : 16
  • Tốc độ : 30

 

Chiến Pháp cơ bản:

Kiêu Hùng: Từ lượt 5 đến hết trận, nhóm phe ta vào Chỉnh Đốn, mỗi lượt hồi một lược lính (Sát thương 59%, theo mưu lược), được hành động trước.

Chiến Pháp được tách:

Tinh Nhuệ: Chuẩn bị lượt 1, nhóm phe ta vào Chỉnh Đốn, mỗi lượt hồi 61% lính (theo mưu lược), duy trì 2 lượt..