• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hoàng Phủ Tung

Hoàng Phủ Tung

Là người nhân hậu, tận trung, mưu lược, dũng cảm. Diệt được Trương Lương và lập nhiều chiến công khi thảo phạt Hoàng Cân.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 76
  • Phòng thủ : 93
  • Mưu lược : 82
  • Công thành : 7
  • Tốc độ : 89

 

Chiến Pháp cơ bản:

Mãnh Hỏa: Mưu công 1 đơn vị địch (Sát thương 40%, theo mưu lược), địch bị Hỏa Công, mỗi lượt mất một lượng lính, hiệu quả theo mưu lược, duy trì 1 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Diệm Phần: Chuẩn bị lượt 1, mưu công nhóm địch (Sát thương 59.9%, theo mưu lược), địch bị Hỏa Công, mỗi lượt mất một lượng lính lính (Sát thương 59.5%, theo mưu lược), duy trì 1 lượt..