• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Hiến Đế

Hiến Đế

Con của Hán Linh Đế Lưu Hoành và Vương mỹ nhân. Đổng Trác phế Lưu Biện, lập Lưu Hiệp làm hoàng đế. Tào Tháo khống chế Lưu Hiệp lệnh chư hầu.
Tào Tháo mất, Lưu Hiệp bị Tào Phi khống chế, sau bị ép nhường ngôi cho Tào Ph
i.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 3
  • Tấn công : 35
  • Phòng thủ : 81
  • Mưu lược : 81
  • Công thành : 9
  • Tốc độ : 41

 

Chiến Pháp cơ bản:

Mật Chiếu: Một đồng đội tăng 9.4 tấn công, vào Chỉnh Đốn, mỗi lượt hồi phục một lượng lính, hiệu quả theo mưu lược, duy trì lượt 2.

Chiến Pháp được tách:

Thủ Pháp: Bản thân tăng 14 phòng thủ (theo mưu lược).