• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Thái Văn Cơ

Thái Văn Cơ

Tài nữ cuối Đông Hán, bác học đa tài, tinh thông âm luật. Bị Hung Nô bắt giữ. 12 năm sau, Tào Tháo thống nhất phương bắc, dùng số tiền lớn chuộc Thái Văn Cơ về và gả cho Đổng Tự.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 2.0
  • Binh chủng : Kỵ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 61
  • Phòng thủ : 72
  • Mưu lược : 81
  • Công thành : 2
  • Tốc độ : 85

 

Chiến Pháp cơ bản:

 Ly Sầu: Một đồng đội hồi phục 78,5% lính, vào chỉnh đốn, mỗi lượt hồi phục 57,2% lính, hiệu quả theo mưu lược, duy trì 3 lượt.

Chiến Pháp được tách:

 Bất Công: Không thể tấn công thường, tăng 20,0% sát thương mưu công.