• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Viên Thiệu

Viên Thiệu

Thuộc dòng dõi Viên Thị, là bạn học thời nhỏ của Tào Tháo. Sau trở thành minh chủ liên minh chống Đổng Trác. Sau khi Đổng Trác chết, đoạt thế lực Hà Bắc. Sau bại dưới tay Tào Tháo trong trận Quan Độ.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 3.0
  • Binh chủng : Bộ Binh
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 82
  • Phòng thủ : 88
  • Mưu lược : 80
  • Công thành : 25
  • Tốc độ : 36

 

Chiến Pháp cơ bản:

Tam Công: Toàn phe ta sát thương tăng 9%, chịu sát thương giảm 9%, duy trì 2 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Ban Thưởng: Trong 3 lượt đầu tiên, nhóm phe ta tăng 15% sát thương (theo mưu lược).