• vn
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Điêu Thuyền

Điêu Thuyền

Một trong tứ đại mỹ nhân. Giỏi ca múa, tài sắc vẹn toàn.

Được Vương Doãn sắp đặt trở thành thê tử Lữ Bố, dùng kế liên hoàn thành công dụ Lữ Bố diệt Đổng Trác.

 

  • Quốc gia: Hán
  • COST: 2.5
  • Binh chủng : Cung Tiễn
  • Tầm đánh : 2
  • Tấn công : 67
  • Phòng thủ : 72
  • Mưu lược : 88
  • Công thành : 10
  • Tốc độ : 68

 

Chiến Pháp cơ bản:

Bế Nguyệt: Chuẩn bị lượt 1, nhóm địch bị Nóng Giận, tấn công không phân biệt, giảm 14.5 phòng thủ ( theo mưu lược), duy trì 3 lượt.

Chiến Pháp được tách:

Yêu Thuật: Chuẩn bị lượt 1, nhóm địch bị Nóng Giận, tấn công không phân biệt, duy trì 2 lượt.